Medicinsk kontroll – Vibrationer

Medicinsk kontroll med anledning av exponering för Vibrationer – enligt föreskrifter AFS 2005:15, AFS 2019:3

Syfte

Arbetsgivaren skall erbjuda medicinska kontroller av arbetstagarna vid arbete som innebär exponering för vibrationer i enlighet med AFS 2005:15. Kontrollen är avsedd att vara till stöd i arbetsmiljöarbetet och att förebygga sjukdom hos anställd som exponeras för vibrationer.

Vi skiljer på två typer av vibrationsexponeringar:

Effekter av exponering för helkroppsvibrationer

Exponering för helkroppsvibrationer kan vara fysiskt och psykiskt belastande och ge upphov till trötthet och nedsatt prestationsförmåga. Den kan också påverka leder, muskelfästen och diskarna i kotpelaren. Symtom som sätts i samband med exponering för helkroppsvibrationer kan vara lokaliserade till rygg, skuldror och nacke.

Effekter av exponering för hand- och armvibrationer (HAV)

Vibrerande handhållna maskiner, t.ex. mejselhammare, skruvdragare, slagborrmaskiner, slipmaskiner och bergborrmaskiner överför vibrationer till händer och armar. De kan därmed ge upphov till tillfälliga besvär som köldkänsla, domningar och nedsatt känsel i händerna, vilket kan öka risken för olycksfall. Även bestående skador som vita fingrar, nerv- och muskelpåverkan kan uppkomma. Vita fingrar yttrar sig som anfall av blekhet och i samband med detta minskad känsel i framförallt fingrarna.

Omfattning

Genomgång av ”Hälsodeklaration angående exponering av hand- och armvibrationer”. Denna deklaration får den anställde vid bokning av kontrollen och ska tas med ifylld till Globenhälsan.

Läkarundersökningen omfattar:

  • Yrkesanamnes/historik
  • Uppgift om tidigare sjukdomar
  • Uppgift om läkemedelsanvändning och tobaksbruk
  • Historik gällande vibrationsrelaterade symtom, deras debut, frekvens, allvarlighetsgrad, utbredning och relation till exponering.

Vid arbete som innebär exponering för vibrationer till hand och arm omfattar läkarundersökningen utöver vad som anges ovan, en riktad undersökning av kärl, hud och nerver i händer och armar samt muskel- och skelettinriktad undersökning av händer, armar, skuldror och nacke.

Vid arbete som innebär exponering för helkroppsvibrationer omfattar läkarundersökningen, utöver vad som anges ovan, en riktad undersökning av ryggen.

Företaget erhåller efter genomgången undersökning rapport från Globenhälsan över de arbetstagare som genomgått undersökningen.

Upprepad medicinsk kontroll genomförs med tre års mellanrum, i samband med annan hälsoundersökning eller kortare intervall vid besvär.

 

Vill du få en utförlig beskrivning av tjänsten och/eller en skräddarsydd offert kan du ta kontakt med din kundsamordnare eller maila oss

Ladda ner och fyll i en beställningsblankett från Arbetsmiljöverkets hemsida och lämna över den i samband med besöket. Blanketten och mer information hittar du här: https://globenhalsan.se/medicinska-kontroller/