Kvalitetspolicy

Ingår i Globenhälsan AB systematiska arbetsmiljöarbete

Globenhälsan ska:

Levererar kundanpassad, hälsofrämjande, förebyggande och behandlande företagshälsovård.

Arbeta målinriktat och systematiskt med ständiga förbättringar för att öka kundtillfredsställelse och patientsäkerhet.

Följa aktuella lagar, krav och utveckling som rör vår verksamhet.

Arbeta mot tydliga mätbara kvalitetsmål som löpande följs upp.

Arbeta i enlighet med Globenhälsans riktlinjer för etik och kvalitet, de yrkesetiska riktlinjerna samt med beaktande av vår kundpolicy.

Arbeta med att ständigt förbättra effektiviteten i ledningssystemet genom regelbundna internrevisioner, leanarbete, avvikelsehantering samt fortsatt certifiering genom ISO 9001:2015.

Visa respekt, engagemang, omtanke och intresse i mötet med kund.

Sträva efter att överträffa kund/patients förväntan.

Susanne Nordqvist, Vd