Arbetslivsinriktad rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar för ett liv med god livskvalitet.

Rehabilitering är ett förhållningssätt och processen i sig har en rehabiliterande effekt. Detta synsätt bör ständigt finnas med i ett företags interna personalarbete.

Rehabilitering är att ändra fokus från här och nu, till helhet och framtid. Den anställde själv har ett stort ansvar för sin rehabilitering och den bästa rehabiliteringen är att återgå till arbete men också att få en meningsfull tillvaro för individen.

NÄR ÄR REHABILITERING AKTUELL?

  • När anställd har hög korttidssjukfrånvaro, mer än 6 tillfällen på ett år (3/6 månader)
  • När anställd befaras få lång sjukskrivning och behöver hjälp för att kunna återgå i arbete
  • När en anställd själv begär det

TIDIGA INSATSER
Möjligheterna till framgångsrik rehabilitering är som störst i början av en sjukskrivning. Redan efter 3 månader har möjligheten sjunkit drastiskt.

GLOBENHÄLSANS ARBETSSÄTT
Globenhälsans tvärvetenskapliga team ökar möjligheten att få en helhetssyn i rehabiliteringsarbetet. Den anställdes situation och förutsättningar är avgörande för hur processen ska läggas upp. Vi vet att en konflikt, mellan anställd och chef, eller mellan den anställde och arbetskamrat, ofta försvårar processen.

Oftast krävs ett nära samarbete mellan anställd, företag och Globenhälsan för att rehabiliteringen skall lyckas. Vi håller alltid kontakt med ansvarig chef under hela rehabiliteringsprocessen.

Frånvaro är ofta förknippad med stora ekonomiska konsekvenser både för individ och för arbetsgivare. Arbetsgivaren har stora ekonomiska vinster att göra när det gäller tidiga insatser. Detta arbetssätt kan även användas då anställd har hög korttidssjukfrånvaro.

SAMMANFATTNING

  • Varje rehabiliteringsprocess är unik
  • Det är viktigt att reagera tidigt
  • Det handlar om att ändra perspektiv
  • Rehabilitering innebär samarbete
  • Den anställde har ett stort egenansvar
  • Globenhälsan kan hjälpa arbetsgivare att uppfylla sitt rehabiliteringsansvar

Vill du få en utförlig beskrivning av tjänsten och/eller en skräddarsydd offert kan du ta kontakt med din kundsamordnare eller maila oss