Alkohol- och missbruksrehabilitering

ALKOHOL OCH DROGER I ARBETSLIVET
Förutom att den enskilde och anhöriga drabbas av alkoholens skadeverkningar, drabbas även arbetsplatsen. Risken för skador och olyckor ökar, sjukfrånvaron riskerar att stiga och produktionen att minska. Dessutom kan företagets image skadas tex om den uppdagas att en medarbetare har kört alkohol- eller drogpåverkad i tjänsten. Sammantaget har merkostnaden för att ha en medarbetare med alkoholproblem beräknats till i genomsnitt 100 000 kr/år.

ARBETSGIVARENS ANSVAR
Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ett långtgående ansvar för att arbetsmiljön är trygg och säker. Bland annat skall arbetsgivaren informera medarbetarna om hur de skall undvika risker och det skall också finnas en plan för hur rehabiliteringsarbetet skall organiseras. I arbetsmiljöverkets föreskrifter poängterar man att arbetsgivaren regelbundet skall bedöma riskerna för att någon skall komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Detta gäller naturligtvis även ohälsa och olycksfall relaterat till alkohol och droger.

Exempel på åtgärder som kan övervägas enskilt eller i kombination:

  • Skriven alkohol- och drogpolicy för företaget. Globenhälsan kan hjälpa till att utforma en sådan policy om det inte finns hos er.
  • Information till all personal om vilka risker som finns med alkohol- och drogbruk.
  • Utbildning till arbetsledare/chefer och andra nyckelpersoner om hur man skall hantera frågor kring alkohol- och droger
  • Slumpmässiga nykterhets- och drogtester
  • Alkolås i företagets bilar

GLOBENHÄLSANS ROLL
Globenhälsan erbjuder hjälp med alkohol- och drogrelaterade frågor på olika nivåer, allt ifrån det viktiga förebyggande arbetet till behandlande och rehabiliterande insatser. All behandlande personal på Globenhälsan har en grundläggande kunskap om alkohol- och drogfrågor. Dessutom finns sjuksköterskor och läkare med specialkunskap inom området.
Vi använder oss endast av medicinskt bevisat effektiva screenings- och rehabiliteringsmetoder. Globenhälsan arbetar enligt Folkhälsoinstitutets Riskbruksmodell och Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks och beroendevård.

HUR GÅR VI TILLVÄGA:

Mötet är grunden för arbetet med personer med misstänkt eller konstaterat missbruk. Många med beroende av olika grad, förnekar eller manipulerar, andra kan vara öppna och närmast lättade när problemen tas upp. Samarbetet med någon som står nära den person det gäller, chef, facklig representant, arbetskamrat eller anhörig, är oftast av stort värde.
Laboratorieprover kan användas för att spegla konsumtionen av alkohol. Dessa tester har olika tidsfönster. Proverna kan användas för att klargöra om missbruk förekommer och hur omfattande det är. De kan också användas för att följa utvecklingen. Individen kan själv se hur värdena förändras med minskade eller ökande konsumtion. Denna ”Bio-feedback” är oftast kraftfull. Globenhälsan utför även provtagning vid misstanke på annat missbruk – droger eller läkemedel. Analyserna görs vid godkänt laboratorium.
15-metoden, en behandlingsmetod för riskbruk och måttligt alkoholberoende framtagen av Karolinska Institutet
Läkemedelsbehandling vid alkoholöverkonsumtion kan vara en behandlingsform som kan ge ökat antal nyktra dagar. Globenhälsan kan medverka i dessa behandlingar
Behandlingskontrakt och krav på förstadagsintyg kan användas.
Globenhälsan anlitar vid behov externa konsulter


Vill du få en utförlig beskrivning av tjänsten och/eller en skräddarsydd offert kan du ta kontakt med din kundsamordnare eller maila oss info@globenhalsan.se