Företagshälsovård Förmånsbeskattas eller inte?

Företagshälsovård är undantagen från förmånsbeskattning. När det gäller hälsoundersökningen som vi utför har vi arbetsmiljöfrågorna som en stor del och vi tolkar därför att den inte ska förmånsbeskattas.

Utdrag från Skatteverket:

Förmån av fri företagshälsovård beskattas inte. Företagshälsovårdens huvuduppgift är att bedriva förebyggande arbetsmiljöarbete och arbetslivsinriktad rehabilitering. I lagstiftning och avtal ställs i vissa fall krav på tillgång till företagshälsovård. Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen, AML, skyldig att systematiskt planera, leda och kontrollera arbets-miljöarbetet. Vidare har arbetsgivaren enligt AML ett ansvar för rehabilitering. Både när det gäller arbetsmiljöarbetet och rehabiliteringsansvaret är företagshälsovården ett viktigt instrument.

Hälsoundersökning

Hälsoundersökningar räknas som företagshälsovård om de ingår som en del av ett arbetsmiljöarbete och är anpassade till de arbetsmiljörisker som de anställda utsätts för i sitt arbete. När arbetsgivaren bekostar sådan undersökning är förmånen skattefri. Sådana undersökningar kan t.ex. röra stressrelaterade sjukdomar, anställdas exponering för hälsofarliga ämnen eller hjärtundersökningar inom elitidrotten.

Skatteverket anser att allmänna hälsoundersökningar eller hälsokontroller i övrigt som arbetsgivaren erbjuder sina anställda, och som inte är ett led i arbetet med att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen, ska räknas som hälso- och sjukvård. När arbetsgivaren bekostar sådan hälsoundersökning för sina anställda är detta en skattepliktig förmån, gäller såväl offentligt som icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Detta är då avdragsgillt för arbetsgivaren.