Stressprofil

StressProfilen är en vetenskaplig metod  att arbeta med stress, ger en helhetsbild av den psykosociala arbetsmiljön. StressProfilen är genom sin utformning åtgärdsinriktad. Den kartlägger ett antal områden hämtade från aktuell stressforskning världen över. Den skiljer mellan orsaker till stress och stressreaktion i sig.

Organisationsfrågor och den psykosociala arbetsmiljön har alltmer kommit i centrum. Helhetssynen är viktig för att få en god hälsa i såväl organisationer som hos individer. StressProfilen strukturerar upp den psykosociala problematiken hos hela företaget eller grupper av anställda. Dessutom fungerar den på individnivå som ett underlag för att belysa och åtgärda den aktuella livssituationen.

Målgrupp

  • som ett kompletterande instrument för att hitta en individs orsaker till stress och utifrån den skapa en anpassad och väl fungerande handlingsplan att hantera stress i arbetslivet och privatlivet.
  • som mätinstrument för att undersöka och kartlägga sjukfrånvaro, personalomsättning etc i grupper eller på avdelningar. Fynden ligger till grund för ett förebyggande åtgärdsprogram.
  • för större grupper som genomgått ”PULS” (Globenhälsans stora hälsoundersökning) görs en samlad rapport, hälso- och arbetsmiljörapport, där indicier som stress i organisationen redovisas. StresProfilen används ofta som en uppföljning och fördjupning vid sådant fynd.
  • StressProfilen används också för att kartlägga en grupp eller ett företags starka sidor i den psykosociala arbetsmiljön och framgångsrikt bygga vidare på dem.

Målsättning: att mäta och åtgärda stress  och psykosocial ohälsa hos grupper och individer.