Skyddsronder – Medverkan från Globenhälsan

Skyddsrond ska genomföras minst en gång per år. Det kan vara svårt att veta hur dessa ska genomföras, hur risker ska värderas och hur åtgärder ska planeras. Skyddsronderna ska följas upp. Vi på företagshälsovården hjälper gärna till med både planering och genomförande. Det är alltid arbetsgivaren som är ansvarig för det systematiska arbetsmiljöarbetet där skyddsronderna ingår men företagshälsovården finns här som en stöttande partner.

Vi hjälper gärna er att lägga upp en plan framåt där skyddsronder och uppföljningar finns med. Tiden däremellan kan vi som bollplank och stöttning för såväl arbetsgivaren som skyddsombuden.

Från Globenhälsan medverkar antingen ergonom och eller arbetsmiljöingenjör.

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att arbetsmiljön är god på företaget och att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Att i ett tidigt skede få in medverkan av företagshälsovården är en bra väg till framgång.

Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att ingen drabbas av ohälsa och olycksfall och att säkerställa att arbetsgivaren följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och regler.