Lokalplanering

Syfte
En god arbetsmiljö består i stor utsträckning av lokaler som är väl anpassade till verksamheten och som uppfyller de krav som ställs i arbetsmiljölagstiftning och angränsande lagar och föreskrifter.

Omfattning
Vi medverkar med vår kunskap och erfarenhet utifrån det behov som finns när ni ska välja, bygga eller iordningsställa nya arbetslokaler. Vi kan arbetsmiljölagstiftning och ger råd inom de områden som påverkar vår arbetsmiljö. Belysning, akustik, ergonomi, ventilation, krav på personalutrymmen, varselmärkning och utrymning. Även vissa psykosociala förhållanden som lokalerna kan påverka bör beaktas. Vi utgår i första hand från Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1).

Målgrupp
Alla typer av arbetsplatser, såväl befintliga som nya, kontorslandskap, cellkontor och produktionslokaler.

Målsättning
God planering och bedömning av olika lösningars konsekvenser ska förebygga misstag som leder till långvariga brister i arbetsmiljön.


Vill du få en utförlig beskrivning av tjänsten och/eller en skräddarsydd offert kan du ta kontakt med din kundsamordnare eller maila oss