Buller

Bakgrund
Tillfälliga eller bestående hörselskador, tinnitus, sömnstörningar, svårigheter att kommunicera med tal och att uppfatta varningssignaler är några av riskerna med buller. Men buller kan också också orsaka koncentrationssvårigheter, minskad prestationsförmåga samt påverka vår fysiska och psykiska hälsa.

Syfte
Att med mätningar fastställa bullerexponeringsnivåer i verksamheten och bedöma riskerna för hörselskador. Hur förhåller sig de uppmätta ljudnivåerna till insats- och gränsvärden i Arbetsmiljöverkets författning 2005:16 Buller?

Omfattning
Bullerdosimeter bäres av en eller två personer under en normaldag i verksamheten, uppmätta medelnivåer för hela dagen kan sedan ställas i relation till insatsvärden enligt Arbetsmiljöverkets författning.

Tilläggstjänster

  • Vi medverkar vid riskbedömningen som följer av bullerkartläggningen
  • Frekvensanalys av bullret, dvs kartläggning av typen buller.
  • Mätning av efterklangstider, kartläggning av ljuddämpningen i lokalen
  • Utbildning för arbetsledning eller medarbetare kring buller och hörsel.

Vill du få en utförlig beskrivning av tjänsten och/eller en skräddarsydd offert kan du ta kontakt med din kundsamordnare eller maila oss